ជម្រើសដៃគូរហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក

ជម្រើសដៃគូរហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក

01 Jun 24
 ឳកាសពិសេស លោកអ្នកអាចកម្ចីទិញរថយន្តថ្មី ដោយអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ​ 9% ប៉ុណ្ណោះ។
ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី 01 មិថុនា 2024​ រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 កក្កដា 2024។
ព័ត៌មានលំអិត: 087 567 837/087 567 838/023 967 750
អ៊ីម៉ែល: info@mfjapan.com
គេហទំព័រ: www.mothersfinancialjapan.com.kh
អាសយដ្ឋានៈ ជាន់ផ្ទាល់ដី អគារ (  អាយ អូ ស៊ី  )  ផ្ទះលេខ ២៥៤ មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងរាំង ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។


01 Jun 24
ឳកាសពិសេស លោកអ្នកអាចកម្ចីទិញរថយន្តមួយទឹក ដោយអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ​ 12% ក្នុងមួយឆ្នាំ ទឹកប្រាក់ចាប់ពី $10,100 ឡើងទៅ។
ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី 01​ មិថុនា 2024 រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 កក្កដា, 2024។
ព័ត៌មានលំអិត: 087 567 837/087 567 838/023 967 750​ 
អ៊ីម៉ែល: info@mfjapan.com 
គេហទំព័រ: www.mothersfinancialjapan.com.kh

អាសយដ្ឋានៈ ជាន់ផ្ទាល់ដី អគារ (  អាយ អូ ស៊ី  )  ផ្ទះលេខ ២៥៤ មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងរាំង ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។


01 Jun 24
ឥណទានរហ័ស និង ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន លោកអ្នកទទួលបានអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ 15.6% សម្រាប់ឥណទានប្រាក់រៀល និង 18%​ សម្រាប់ឥណទានប្រាក់ដុល្លារ

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី 01 មិថុនា 2024 រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 កក្កដា, 2024.

ព័ត៌មានលំអិត: 087 567 837/087 567 838/023 967 750

អ៊ីម៉ែល: info@mfjapan.com
គេហទំព័រ: www.mothersfinancialjapan.com.kh
អាសយដ្ឋានៈ ជាន់ផ្ទាល់ដី អគារ (  អាយ អូ ស៊ី  )  ផ្ទះលេខ ២៥៤ មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងរាំង ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


 
01 Jun 24
ឥណទានរហ័ស និង ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន លោកអ្នកទទួលបានអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ 15.6% សម្រាប់ឥណទានប្រាក់រៀល និង 18%​ សម្រាប់ឥណទានប្រាក់ដុល្លារ

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី 01 មិថុនា 2024 រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 កក្កដា, 2024.

ព័ត៌មានលំអិត: 087 567 837/087 567 838/023 967 750

អ៊ីម៉ែល: info@mfjapan.com
គេហទំព័រ: www.mothersfinancialjapan.com.kh
អាសយដ្ឋានៈ ជាន់ផ្ទាល់ដី អគារ (  អាយ អូ ស៊ី  )  ផ្ទះលេខ ២៥៤ មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងរាំង ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


01 Jun 24

ការដូពិសេសសម្រាប់ ឥណទានទិញម៉ូតូ

 អត្រាការប្រាក់ 15.6% ក្នុងមួយឆ្នាំ

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ថ្ងៃទី 01 មិថុនា 2024 រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 កក្កដា2024។

ព័ត៌មានលំអិតតាមរយៈលេខ៖ 
០៨៧ ៥៦៧ ៨៣៥/ ០២៣ ៩៦៧ ៧៥០


អ៊ីមែល៖
 info@mfjapan.com

គេហទំព័រ៖ 
www.mothersfinancialjapan.com.kh

អាស័យដ្ឋាន៖
 
ជាន់ផ្ទាល់ដី អគារ (  អាយ អូ ស៊ី  )  ផ្ទះលេខ ២៥៤ មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងរាំង ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
01 Jun 24
កាដូពិសេល អត្រាការប្រាក់ 8.5%~ ក្នុងមួយឆ្នាំ ចំពោះអតិថិជនលើការប្រើប្រាស់ប្រាក់ ឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតធំ ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី 01 មិថុនា 2024 រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 កក្កដា 2024។
ព័ត៌មានលំអិត: 087 567 837/087 567 838/023 967 750 
អ៊ីម៉ែល: info@mfjapan.com 
គេហទំព័រ: www.mothersfinancialjapan.com.kh
អាស័យដ្ឋានៈ ជាន់ផ្ទាល់ដី អគារ (  អាយ អូ ស៊ី  )  ផ្ទះលេខ ២៥៤ មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងរាំង ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។


01 Jun 24
កាដូពិសេល អត្រាការប្រាក់ 10%~ ក្នុងមួយឆ្នាំ ចំពោះអតិថិជនលើការប្រើប្រាស់ប្រាក់ ឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតតូច ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី 01 មិថុនា 2024 រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 កក្កដា 2024។
ព័ត៌មានលំអិត: 087 567 837/087 567 838/023 967 750 
អ៊ីម៉ែល: info@mfjapan.com 
គេហទំព័រ: www.mothersfinancialjapan.com.kh
អាស័យដ្ឋានៈ ជាន់ផ្ទាល់ដី អគារ (  អាយ អូ ស៊ី  )  ផ្ទះលេខ ២៥៤ មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងរាំង ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។01 Jun 24
កាដូពិសេស អត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ 8.5%​~ ដែលតម្រួវឲ្យអតិថិជនមានទ្រព្យធានា ចំពោះអតិថិជនលើការប្រើប្រាស់ប្រាក់ ឥណទានទិញផ្ទះ ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី 01 មិថុនា 2024 រហូតដល់ថ្ងៃទី31 កក្កដា, 2024។
ព័ត៌មានលំអិត: 087 567 837/087 567 838/023 967 750
អ៊ីម៉ែល: info@mfjapan.com​
គេហទំព័រ: www.mothersfinancialjapan.com.kh 
អាស័យដ្ឋានៈ ជាន់ផ្ទាល់ដី អគារ (  អាយ អូ ស៊ី  )  ផ្ទះលេខ ២៥៤ មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងរាំង ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។


22 Apr 16

MFJ 
បើកដំណើរការជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦។ យើងបានដាក់ឲ្យដំណើរការផលិតកម្ចី២ បន្ថែមទៀតដែល
នៅក្នុងនោះមាន កម្ចីទិញផ្ទះ និងកម្ចីអាជីវកម្ម។

11 Mar 16
Mothers Fiancial Japan Plc. soft opening on 11 March 2016. to offer few loan products to customer such as Electronic & Furniture Loan, Motorcycle Loan, Car Loan and Personal Loan.

ការសួរព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

* លេខ​កូត​សុ​វត្ថ​ភាព  

គណនាប្រាក់កម្ចី

ការគណនាប្រាក់កម្ចីនេះនិងជួយអ្នកកំណត់ចំនួនការបង់ប្រាក់ជាប្រចាំខែលើប្រាក់កម្ចី ។ ដោយគ្រាន់តែបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចី, រយៈពេលខ្ចី, អត្រាការប្រាក់, របៀបនៃការបង់សង​ និងចុចគណនាជាការស្រេច ។

ចំនួនទឹកប្រាក់កម្ជី
រយៈពេលខ្ចី
អត្រាការប្រាក់
វិធី​សា​ស្រ្ត​ទូទាត់
ម៉ាឌែរ ហ្វាយនែនសល យេផេន ​ភីអិលស៊ី


អាស័យដ្ឋាន៖ បន្ទប់លេខ ជី០៨-០៩ ជាន់ផ្ទាល់ដី អគារ( អាយ អូ ស៊ី ) ផ្ទះលេខ ២៥៤ មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងរាំង ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
អុីមែល៖ info@mfjapan.com
គេហទំព័រ៖ 
www.mothersfinancialjapan.com.kh
ទូរស័ព្ទ៖ (855-23) 967 750
ទូរសារ៖ (855-23) 967 752


ម៉ោងធ្វើការ

ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់សុក្រ ពីម៉ោង ០៨ និង៣០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង​០៤ ល្ងាច

ថ្ងៃសៅរ៍ ពីម៉ោង ០៨ និង៣០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង​១២ថ្ងៃត្រង់

ព័ត៌មានលំអិតៈ ០៨៧ ៥៦៧ ៨៣៥/ ០២៣ ៩៦៧ ៧៥០