ជម្រើសដៃគូរហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក

ជម្រើសដៃគូរហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក

កម្មវិធីពិសេស សម្រាប់ឥណទានទិញម៉ូតូ

ការដូពិសេសសម្រាប់ ឥណទានទិញម៉ូតូ

 អត្រាការប្រាក់ 15.6% ក្នុងមួយឆ្នាំ

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ថ្ងៃទី 01 មិថុនា 2024 រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 កក្កដា2024។

ព័ត៌មានលំអិតតាមរយៈលេខ៖ 
០៨៧ ៥៦៧ ៨៣៥/ ០២៣ ៩៦៧ ៧៥០


អ៊ីមែល៖
 info@mfjapan.com

គេហទំព័រ៖ 
www.mothersfinancialjapan.com.kh

អាស័យដ្ឋាន៖
 
ជាន់ផ្ទាល់ដី អគារ (  អាយ អូ ស៊ី  )  ផ្ទះលេខ ២៥៤ មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងរាំង ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ព័ត៌មានដែលជាប់ទាក់ទង
June 01, 2024
 ឳកាសពិសេស លោកអ្នកអាចកម្ចីទិញរថយន្តថ្មី ដោយអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ​ 9% ប៉ុណ្ណោះ។
ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី 01 មិថុនា 2024​ រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 កក្កដា 2024។
ព័ត៌មានលំអិត: 087 567 837/087 567 838/023 967 750
អ៊ីម៉ែល: info@mfjapan.com
គេហទំព័រ: www.mothersfinancialjapan.com.kh
អាសយដ្ឋានៈ ជាន់ផ្ទាល់ដី អគារ (  អាយ អូ ស៊ី  )  ផ្ទះលេខ ២៥៤ មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងរាំង ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។


June 01, 2024
ឳកាសពិសេស លោកអ្នកអាចកម្ចីទិញរថយន្តមួយទឹក ដោយអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ​ 12% ក្នុងមួយឆ្នាំ ទឹកប្រាក់ចាប់ពី $10,100 ឡើងទៅ។
ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី 01​ មិថុនា 2024 រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 កក្កដា, 2024។
ព័ត៌មានលំអិត: 087 567 837/087 567 838/023 967 750​ 
អ៊ីម៉ែល: info@mfjapan.com 
គេហទំព័រ: www.mothersfinancialjapan.com.kh

អាសយដ្ឋានៈ ជាន់ផ្ទាល់ដី អគារ (  អាយ អូ ស៊ី  )  ផ្ទះលេខ ២៥៤ មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងរាំង ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។