ជម្រើសដៃគូរហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក

ជម្រើសដៃគូរហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក

ឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតតូច
 ឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតតូចគឺជាផលិតផលកម្ចីសម្រាប់ផ្តល់ជូនអាជីវកម្មស្របច្បាប់របស់ បុគ្គល / ក្រុម ប្រើជាដើមធ្វើជាទុនសម្រាប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មខ្លួន។

-       ប្រភេទអាជីវកម្ម៖ គ្រប់អាជីវកម្មស្របច្បាប់ទាំងអស់

-       អត្រាការប្រាក់ 10%~ ក្នុងមួយឆ្នាំ