ជម្រើសដៃគូរហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក

ជម្រើសដៃគូរហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក

ឥណទានរហ័ស និង ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន, អត្រាការប្រាក់ 15.6%
ឥណទានរហ័ស និង ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន លោកអ្នកទទួលបានអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ 15.6% សម្រាប់ឥណទានប្រាក់រៀល និង 18%​ សម្រាប់ឥណទានប្រាក់ដុល្លារ

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី 01 មិថុនា 2024 រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 កក្កដា, 2024.

ព័ត៌មានលំអិត: 087 567 837/087 567 838/023 967 750

អ៊ីម៉ែល: info@mfjapan.com
គេហទំព័រ: www.mothersfinancialjapan.com.kh
អាសយដ្ឋានៈ ជាន់ផ្ទាល់ដី អគារ (  អាយ អូ ស៊ី  )  ផ្ទះលេខ ២៥៤ មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងរាំង ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


ព័ត៌មានដែលជាប់ទាក់ទង
June 01, 2024
 ឳកាសពិសេស លោកអ្នកអាចកម្ចីទិញរថយន្តថ្មី ដោយអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ​ 9% ប៉ុណ្ណោះ។
ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី 01 មិថុនា 2024​ រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 កក្កដា 2024។
ព័ត៌មានលំអិត: 087 567 837/087 567 838/023 967 750
អ៊ីម៉ែល: info@mfjapan.com
គេហទំព័រ: www.mothersfinancialjapan.com.kh
អាសយដ្ឋានៈ ជាន់ផ្ទាល់ដី អគារ (  អាយ អូ ស៊ី  )  ផ្ទះលេខ ២៥៤ មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងរាំង ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។


June 01, 2024
ឳកាសពិសេស លោកអ្នកអាចកម្ចីទិញរថយន្តមួយទឹក ដោយអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ​ 12% ក្នុងមួយឆ្នាំ ទឹកប្រាក់ចាប់ពី $10,100 ឡើងទៅ។
ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី 01​ មិថុនា 2024 រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 កក្កដា, 2024។
ព័ត៌មានលំអិត: 087 567 837/087 567 838/023 967 750​ 
អ៊ីម៉ែល: info@mfjapan.com 
គេហទំព័រ: www.mothersfinancialjapan.com.kh

អាសយដ្ឋានៈ ជាន់ផ្ទាល់ដី អគារ (  អាយ អូ ស៊ី  )  ផ្ទះលេខ ២៥៤ មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងរាំង ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។